Eti Bakır’dan maden açıklaması!

Arkadaş: “Cerattepe Projesi Yapılamaz şeklinde bir yargı kararı yoktur” Ceratepe Maden Projesi ilimizin gündemindeki yerini koruyor. Olayın tarafları gün geçmiyor ki yeni bir etkinlik gerçekleştirmesin. Yeşil Artvin Derneği tarafından yapılan açıklamaların ardından Cerattepe’deki maden firması Etibakır A.Ş. Genel Koordinatörü Ünsal Arkadaş, Artvin basını ile bir araya gelerek, projeye ilişkin son durumu ve projenin uygulanması durumunda […]

eti bakir basin toplantisi (4)

Arkadaş: “Cerattepe Projesi Yapılamaz şeklinde bir yargı kararı yoktur”

Ceratepe Maden Projesi ilimizin gündemindeki yerini koruyor. Olayın tarafları gün geçmiyor ki yeni bir etkinlik gerçekleştirmesin. Yeşil Artvin Derneği tarafından yapılan açıklamaların ardından Cerattepe’deki maden firması Etibakır A.Ş. Genel Koordinatörü Ünsal Arkadaş, Artvin basını ile bir araya gelerek, projeye ilişkin son durumu ve projenin uygulanması durumunda Artvin ve Türkiye’ye sunacağı katkıları anlattı. Toplantıya yerel, bölgesel ve ulusal 30’un üzerinde basın mensubu katıldı.

Arkadaş: Bazı çevreler gerçeğe aykırı suçlamalarda bulunuyorlar

Etibakır A.Ş. Genel Koordinatörü Ünsal Arkadaş, toplantıya katılan tüm basın mensuplarını selamlayarak, toplantıya katıldıkları için kendilerine teşekkür etti. Artvin’de şirketleri hakkında yargısız bir infaz yapıldığına dikkat çeken Ünsal Arkadaş, her şeyi ile yasal ve legal olan bir işletmenin bir takım çevreler tarafından kanunsuz iş ve işlemlerde bulunduğu yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığını vurguladı. Ünsal Arkadaş, hazırladıkları basın açıklamasını okuyarak basın toplantısına başladı. Arkadaş, basın açıklamasında; “Son zamanlarda Şirketimizin rödovans hakkına sahip olduğu Artvin İli Cerattepe Bakır Madeni projesi ile ilgili olarak basında yer alan haberlerde bazı çevreler tarafından gerçeğe aykırı beyan, suçlama ve Şirketimizi hedef haline getiren açıklamalarda bulunulması nedeniyle gerçeklerin, konuyla ilgili mahkeme kararlarının ve projenin bulunduğu aşamanın kamuoyu ile paylaşılması zorunluluğu doğmuştur.

Artvin İli Cerattepe sınırlarında bulunan ER:3282533 erişim nolu sahanın maden hakları için T.C. Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyi Özaltın İnşaat Tic. ve San. A.Ş. kazanmış ve sahaya ilişkin tüm maden haklarını iktisap etmiştir.

Cerattepe projesi ile ilgili olarak Şirketimiz Eti Bakır A.Ş. ile Özaltın İnşaat Tic. ve San. A.Ş. arasında, rödovans sözleşmesi imzalanmış ve bu Sözleşme ile Şirketimiz söz konusu maden sahasında rodövans hakkını kazanmıştır.

Rize İdare Mahkemesi, proje lehine çokça karar almıştır

İhalenin yapıldığı 2012 yılından bu yana Artvin’de yaşayan bir grup vatandaş, Yeşil Artvin Derneği başta olmak üzere Artvin’de bulunan bazı sivil toplum örgütleri ve eski ruhsat sahibi tarafından, Enerji Bakanlığı aleyhinde ihale ilanının, ihale şartnamesinin, sahaların Özaltın İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ye ihale edilmesine ilişkin işlemin (Rize İdare Mahkemesi 2011/915 E) ve Özaltın İnş. adına düzenlenen maden arama ruhsatının iptali (Rize İdare Mahkemesi 2012/390 E.) amacıyla Rize idare Mahkemesinde aşağıda dosya numaraları bildirilen davalar açılmış, bu davaların tümü reddedilmiştir ve kesinleşmiştir:

Rize İdare Mahkemesi 2011/915 E.

Rize İdare Mahkemesi 2012/26 E.

Rize İdare Mahkemesi 2012/390 E.

Rize İdare Mahkemesinin belirtilen dosyalarının içerikleri ile sabit olduğu üzere bu mahkeme kararlarında Cerattepe için yapılan maden ihalesinin ve düzenlenen şartnamenin hukuka uygun olduğu, daha önceki ruhsat sahibinin işletme izninin ve ruhsatının iptal edilmesi sonucunda Maden Kanunu gereğince sahaların yeniden ihaleye çıkarılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı, yapılan ihalede ve maden sahasının Özaltın İnş. San. ve Tic. A.Ş.’ye ihale edilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ve Özaltın İnş. San. ve Tic. A.Ş. adına düzenlenen arama ruhsatının hukuka uygun olduğuna karar verilmiştir.

Daha sonra Yeşil Artvin Derneği ve bazı sivil toplum örgütleri tarafından projeye ilişkin olarak alınan ÇED olumlu kararı hakkında Rize İdare Mahkemesinin 2013/484 E. sayılı dosyasıyla iptal davası açılmış ve bu davada ÇED Olumlu kararının iptaline karar verilmiştir.

Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi kurum kayıtları ile sabit olduğu üzere, Mahkeme kararındaki iptal gerekçeleri dikkate alınarak ve konunun uzmanları olan bilirkişilerden alınan raporlar doğrultusunda ruhsat sahibi Özaltın İnşaat Tic. ve San. A.Ş. tarafından ilk ÇED Raporunda, Mahkeme kararında hukuka aykırı olduğu tespit edilen hususlar giderilmiş ve Proje için yeniden 02.06.2015 tarihinde ÇED Olumlu kararı alınmıştır. Yürürlükte olan bu ÇED olumlu kararı hakkında verilmiş herhangi bir yürütmenin durdurulması kararı da bulunmamaktadır.

Projenin yapılışına engel olacak şekilde bir yargı kararı yoktur

Projenin yapılmasına karşı çıkanlar, Artvin/Cerattepe’de madencilik yapılamayacağı yönünde yargı kararı varmış gibi bir algı oluşturmaya çalışılmaktadır. Oysaki bu iddianın dayanağı olan ve daha önceki ruhsat sahibi döneminde alınan kararlar, (Rize İdare Mahkemesinin 2007/52 ve 2007/53 E. sayılı dosyaları) Cerattepede madencilik yapılamayacağına ilişkin değildir. Bu kararlar sadece ÇED olumlu kararı olmaksızın işletme izni ve işletme ruhsatı düzenlenemeyeceğine ilişkindir.

Önemle belirtilmelidir ki istihdam olanaklarının son derece kısıtlı olduğu Artvin’de Cerattepe projesinde çalışmak için Şirketimize 3000’in üzerinde iş başvurusu yapılmış olup Artvin’de madenin çalışmasını destekleyen ve Projenin hayata geçirilmesini bekleyen büyük bir kesim vardır. Projeye muhalif olanlar oldukça az sayıda olup bu kesim hiçbir şekilde Artvin halkının tümünün iradesini yansıtmamaktadır ve Artvin adına açıklama yapma yetkileri de yoktur. Dolayısıyla geçmişte verilen mahkeme kararları kullanılarak ya da kelime oyunlarıyla projenin meşruiyeti zedelenmeye çalışılmaktadır. Şirketimiz mahkeme kararlarına bire bir uymaktadır ve elde ettiği rödovans hakkı kapsamında madenin işletmeye geçmesi için tüm yasal yükümlülükler yerine getirilmiştir. Projeye ilişkin olarak hazırlanan son ÇED raporu da bilimsel görüşlerle desteklenerek oluşturulmuş ve Mahkemenin daha önceki kararında yer alan iptal gerekçeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Dolayısıyla ulusal ve yerel basında yer alan haberlerde belirtilenin aksine, şu anda Cerattepe’de madencilik faaliyeti yapılamayacağına dair herhangi bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. Aksine yapılan eylem ve gösteriler Şirketimizin iş ve çalışma hürriyetinin ihlali niteliğindedir ve Türk Ceza Kanunu anlamında suçtur” ifadelerini kullandı.

Arkadaş, konuşmasının devamında ise önemli açıklamalarda bulundu.

“Ünsal Arkadaş: Artvin Adına Oluşabilecek Bir Tehlike Mevcut Değildir”

Proje Koordinatörü Ünsal Arkadaş, yaptığı açıklamaların başında projenin Özaltın A.Ş. tarafından Rödovans Sözleşmesi ile Etibakır A.Ş. tarafından yürütüleceğini açıkladı. Ünsal Arkadaş, projeye dayalı bilgi aktarımını gerçekleştirirken iki firma arasında yapılan sözleşme ile birlikte Artvin Cerattepe’deki madencilik faaliyetlerinin Etibakır A.Ş. tarafından gerçekleştirileceğini, kapalı galeri yapılacak olan çıkarma çalışmaları ile birlikte çıkartılan madenin Murgul Damar’a Zeytinlik yolundan taşınacağını ve taşınan malzemenin de Damar’daki tesislerde zenginleştirildikten sonra Samsun’da işleneceğini açıkladı. Yapılacak çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Proje Koordinatörü Ünsal Arkadaş, “Bildiğiniz gibi bu Cerattepe madeniyle ilgili aşağı yukarı 20 yıllık bir geçmiş bulunuyor. Bu projede daha önce yaşanan, olan biten işleri aşağı yukarı hepimiz biliyoruz.

Cerattepe maden projesini Özaltın A.Ş ihalesini almış bulunmakta. Yaklaşık 3 yıldır bu konu araştırılıyor ve bu proje çalışmaları esnasında Artvin’e en uygun ve zararsız bir şekilde arama ve çıkarma çalışmaları yapmanın yöntemleri araştırılmaktadır. Daha önce farklı çözümlerde arandı ancak en doğru çözümün bölgenin coğrafi koşulları ve özellikleri düşünülerek bu kesimde tesisi kurmanın sıkıntılı olduğu düşünüldü ve Etibakır A.Ş ile ortaklık kurup, rödovans sözleşmesi yani madenin esas sahibi Özaltın A.Ş’dir. Özaltın A.Ş adına Etibakır A.Ş. madeni işletmek için sözleşme yapılarak buradaki cevherin çıkartılıp Murgul’da ki bakır tesislerinde filata edilmesi yani zenginleştirilerek oradan Samsun’a gönderilmesi planlanmıştır. Samsun’dan da izabe tesisleri ve elektironis tesisleri var yeni kurulan tesisiler ve saf bakır haline gelerek üretimin tamamı yurt dışında yapılmış olacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye bir hukuk devletidir.

 

Artvin’de ve ülkemizin değişik yerlerinde yaşayan Artvinlilerde, madene muhalif olan kesimlerce oluşturulmak istenen algılardan birisi “Artvin bir kurtuluş savaşına girdi, bizler de fedakarca Artvin savunması yapıyoruz, sizler de destek olun” çabasıdır. Bu koca bir aldatmacadan başka bir şey değildir.

 

Türkiye bir hukuk devletidir. İzinsiz, ruhsatsız, denetimsiz bir şekilde herhangi bir çalışma yapılamaz ve hiç kimse mahkeme kararlarına aykırı davranamaz.

 

Ayrıca, kitle iletişim imkanlarının en ücra köy ve yaylalara kadar uzandığı günümüz şartlarında her şey, herkesin gözü önünde cereyan etmektedir. Mahkemeler insanlara adalet dağıtmaktadır. Maden muhalefeti, mahkemelerden lehlerine kararlar çıkınca “Ankara’da, Rize’de hakimler var” derken, beğenmedikleri kararlar çıkınca da “bu ülkede adalet yok” tarzında bir tutum sergilemektedir.

Türkiye’de Saf Bakır Üreten Tek Tesis

Cerattepe Bakır madeninin yeraltı işletmesi yöntemiyle çıkartılarak Eti Bakır AŞ/Murgul tesislerinde işlenmesi planlanmıştır.

Murgul/Damar’dan Hopa tesisine boru hattı ile taşınacak olan cevher, oradan da gemilerle Samsun izabe tesislerine gönderilecek ve saf bakır olarak ülke ihtiyaçları için arz edilmektedir/edilecektir.

Açıklık, İş Güvenliği, Çevreyi Korumak

Şirketimiz Artvin/Cerattepe’de yapacağı madencilik projesinde “kalite politikaları” doğrultusunda hareket ederek; sahada inşaat teknikleri açısından bilinen en kaliteli sistemleri kurarken, yöreye ve yöre insanına da saygılı olacaktır.

Açıklık, iş güvenliği ve çevreyi korumak şirket politikamızdır. Bu doğrultuda gazete, dergi, tv, el ilanı, broşür gibi imkanları etkin bir şekilde kullanarak projemiz hakkındaki gerçek bilgileri, dürüst bir şekilde Artvin halkıyla paylaştık, paylaşmaya devam edeceğiz.

Madencilik ve Çevre bir kuşun iki kanadı gibidir. Bunlar uyum içerisinde birbirini dengeleyen unsurlardır. Projemizde çevre, iş sağlığı ve güvenliği öncelikli alanlar olarak yönetilecektir. Ülke ve bölge kalkınması için bütün kaynakların işlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bizler için “bağımsızlık” kavramı bir hayalden öteye gidemeyecektir.

Doğru planlanmış, her aşaması denetime tabi, Artvin ve ülkemiz için yararlı olan projemize ilişkin yürütülen “red ve sabotaj” faaliyetleri Artvin’i daha yoksul, ülkemizi daha geri bırakmaya hizmet eden çabalar olarak görülmelidir.

Maden projesi için 583 adet ağaç kesilecektir.

Yüzlerce kişiyi istihdam edecek olan, il ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacak maden projesi için kesilecek ağaç sayısı yalnızca 583‘tür. Cerattepe ile aynı rakımda ve 3 km mesafede yer alan Atabarı Kayak Merkezi için kesilen ağaç sayısı daha şimdiden binlerle ifade edilmektedir.

Sosyal/sportif amaçlı olarak tümüyle kamu kaynaklarıyla yapılan Artvin Atabarı Kayak Merkezi’nde, diğer bölgelerdeki pistlerle rekabet edebilmesi için bundan sonra da ağaç kesilerek pistin uzatılacağı da bilinmektedir.

Ayrıca Artvin kentinin su kaynakları da Genya bölgesinde yer almaktadır. İlginçtir ki, bu bölgede kesilen ağaçlarla ilgili en küçük bir muhalefet ve direnç ifade edilmemiştir. Bu türden çelişkilerle örülü bulunan maden muhalefeti her geçen gün inandırıcılığını da yitirmeye mahkumdur.

Artvin’deki maden muhalefetinin hayal, fantezi ve iftiralarla örülü suçlamalarında çokça kullandığı argümanlardan birisi de içme suyu kaynaklarının zarar göreceği ve suların zehirleneceği yalanıdır.

Bilindiği üzere Artvin’in üstünde Cerattepe ve Genya dağlık alanları yer alır. Artvin’in içme suyu da maden karşıtlarının dediği gibi Cerattepe’den değil, Genya bölgesinden temin edilmektedir. Yani, Certattepe’de Artvin’in içme suyu kaynağı yoktur.

STK’lar toplum düzeni ve yaşam kalitesine hizmet etmelidir!

Dünyamız artık “küresel köy” olarak nitelendirilmektedir. İnsanlık artık “bilgi toplumuna” ulaşmış durumdadır. İletişim baş döndürücü bir hızla, hayatın her alanında belirleyici bir unsur haline gelmiştir. Bilgi ve iletişim düzeninin en önemli dinamiklerinden birisi de Sivil Toplum Örgütleridir. Belli bir yörüngesi olan, bilimden ve iyi niyetten beslenen STK’lar kamuya mal olmakta, halkın ve resmi otoritenin saygısını kazanmaktadır. Bu yapılar kurumsallaşmakta ve kalıcı olmaktadır.

Ancak, arabesk bir tarz içinde, kural tanımaz bir şekilde, hareket eden STK‘lar ise, -kamuoyunu gereksiz meşgul ettikleri için- unutulmaya yüz tutar.

Yeşil Artvin Deneği’ne Panel Çağrısı…

Artvin kamuoyunda büyük bir ilgiyle takip edilen Cerattepe projesine ilişkin bilgilerin Artvin halkına dürüst bir şekilde anlatılması şirketimizin kalite politikasının bir gereğidir. Şirketimizce bu amaç doğrultusunda, Yeşil Artvin Derneği’ne projeyi tanıtmak ve tartışmak üzere halka açık bir panel düzenlemek resmi olarak teklif edilmiştir. Ancak, Yeşil Artvin Derneği’nin o bildik tavrı burada da tecelli etmiş ve halka açık panel teklifimizi reddetmiştir.

Halkın alanında uzman kişileri dinleme ve onlara merak ettiği soruları sorma imkanını gereksiz bulan, halkı kendisinin temsil ettiğine kendisini inandırmış bir sivil toplum anlayışının Artvin’e ne şekilde hizmet etmek istediği de böylece görülmüştür.

Temel ölçü Ekoloji, Sosyoloji ve Ekonomi dengesi olmalıdır!

Yatırımlara kökten red yaklaşımı ile bakmak doğru değildir. Proje bazlı bakılmalı ve ekolojik anlamda sürdürülebilir, sosyolojik anlamda kabul edilebilir, ekonomik anlamda da uygulanabilir olan her türlü proje geliştirilmelidir. Projeler, bu kıstaslara göre değerlendirilmelidir. Ekoloji, Sosyoloji ve Ekonomi saç ayağına oturan Cerattepe Projesi de mutlaka desteklenmelidir.

Kimse tek başına Artvin değildir! Artvin iradesi bütün Artvinlilerdir!

Kimse tek başına Artvin halkını temsil edemez. Artvin’de maden projesine muhalefet eden bazı kişi ve gruplar her fırsatta Artvin halkı adına konuştuklarını ve Artvin halkı adına faaliyet gösterdiklerini ifade ederek güç toplamaya, meşruiyet alanlarını genişletmeye çalışmaktadır. Bu da kendileri açısından zorlama bir propaganda çabasıdır.

Artvin iradesi/Artvin toplumu; muhalefet çevrelerini de içine alarak; şirketimizde çalışan, iş başvurusu yapan, ofislerimize nezaket ziyaretinde bulunan, her sektörden büyük bir çoğunlukla şirketimizle çalışmak isteyen binlerce Artvinlinin tamamından oluşmaktadır.

Çok Artvinli-az Artvinli, iyi Artvinli-kötü Artvinli, güzel Artvinli-çirkin Artvinli ayrımı yaparak insanları kategorize etme çabası da yine zorlama ve seviyesi düşük bir manipülasyon işidir.

Açık ve net bir gerçek var ki, Artvin’in her kesiminden, geniş halk yığınlarının şirketimize ve projemize ilgisi, desteği ve iletişimi vardır.

Madenciliğin Artvin’i yok edeceği; üretime, ilerlemeye, kalkınmaya karşı olanların uydurduğu kocaman bir yalandır. Böyle yaparak ülkemizi “namerde” muhtaç etmeye çalışmaktadırlar. Ancak, üreterek var olabiliriz. Madencilik gibi stratejik alanlarda da ilerlemeli ve ülkeye hizmet etmeliyiz” diye konuştu. Ünsal Arkadaş, konuşmasının sonunda bütün basın mensuplarını Etibakır tarafından Murgul’da işletilen Murgul ve Akarşen’deki işletmelere davet etti.

Yaklaşık iki saat süren basın toplantısı soru cevap bölümüyle tamamlandı. Etibakır Genel Koordinatörü Ünsal Arkadaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantı sonrasında basın mensupları ile şirket yetkilileri her basın toplantısında adet olduğu gibi yine toplantıyı günün anısına çekilen hatıra fotoğrafla sonlandırdılar.

eti bakir basin toplantisi (9) eti bakir basin toplantisi (8) eti bakir basin toplantisi (7) eti bakir basin toplantisi (6) eti bakir basin toplantisi (5) eti bakir basin toplantisi (4) eti bakir basin toplantisi (3) eti bakir basin toplantisi (2) eti bakir basin toplantisi (1)

 

0 comments